Освітній процес | Критерії оцінювання | Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти
Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

Н А К А З

13.04.2011  N 329

                                      Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
11 травня 2011 р.
за N 566/19304

Про затвердження Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів
(вихованців) у системі загальної середньої освіти

     Відповідно до статті 34 Закону України “Про загальну  середню
освіту” (651-14),   постанови   Кабінету  Міністрів  України від 27.08.2010 N 778 (778-2010-п)  “Про  затвердження  Положення про  загальноосвітній  навчальний  заклад”  та  з метою додержання державних вимог  до  рівня  загальноосвітньої   підготовки   учнів

 

Н А К А З У Ю:

1. Затвердити  Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, що додаються.

2. Департаменту  загальної  середньої  та  дошкільної  освіти (Єресько О.В.):
2.1. Подати  цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

2.2. До 01.08.2011 розробити вимоги до оцінювання  навчальних досягнень  учнів  (вихованців)  з предметів інваріантної складової навчального плану.

3. Розмістити цей наказ на офіційному веб-сайті  Міністерства та   на  освітньому  порталі  “Єдине  освітнє  інформаційне  вікно України”.

4. Цей  наказ  набирає  чинності  з   дня   його   офіційного опублікування.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Б.М.Жебровського.

 Міністр                                                                                                    Д.В.Табачник

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки, молоді та спорту
України
13.04.2011  N 329

                                      Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
11 травня 2011 р.
за N 566/19304

Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти

1. Ці  Критерії  визначають  загальні  підходи  до визначення рівня навчальних досягнень учнів  (вихованців)  (далі  –  учні)  у системі  загальної  середньої освіти та встановлюють відповідність між вимогами до знань,  умінь і навичок учнів та показником оцінки в балах відповідно до рівнів навчальних досягнень.

     2. Ці   Критерії   реалізуються   в  нормах  чотирьох  рівнів досягнень: початковий,  середній,  достатній,  високий (додатки  1 та 2).

     Перший рівень  –   початковий.   Відповідь   учня   (учениці)
фрагментарна,  характеризується початковими уявленнями про предмет
вивчення.

     Другий рівень – середній.  Учень (учениця) відтворює основний
навчальний  матеріал,  виконує  завдання   за   зразком,   володіє
елементарними вміннями навчальної діяльності.

     Третій рівень  –  достатній.  Учень  (учениця)  знає  істотні
ознаки  понять,  явищ,  зв’язки  між  ними,  вміє пояснити основні
закономірності, а також самостійно застосовує знання в стандартних
ситуаціях,     володіє     розумовими     операціями    (аналізом,
абстрагуванням,  узагальненням  тощо),   вміє   робити   висновки,
виправляти  допущені помилки.  Відповідь учня (учениці) правильна,
логічна, обґрунтована, хоча у ній бракує власних суджень.

     Четвертий рівень   –   високий.   Знання   учня  (учениці)  є
глибокими, міцними, системними; учень (учениця) вміє застосовувати
їх  для виконання творчих завдань,  його (її) навчальна діяльність
позначена  вмінням  самостійно  оцінювати  різноманітні  ситуації,
явища, факти, виявляти і відстоювати особисту позицію.

     Кожний наступний  рівень  вимог  вбирає  в  себе  вимоги   до
попереднього, а також додає нові.

     3. За  цими  Критеріями  оцінювання  здійснюється  у  процесі
повсякденного вивчення  результатів  навчальної  роботи  учнів  на
уроках  і  вдома,  а  також  за  результатами перевірки навчальних
досягнень  учнів:  усної,  зокрема   індивідуальне,   групове   та
фронтальне опитування; письмової, зокрема самостійні та контрольні
роботи,  тестування;  графічної,  зокрема  робота  з   діаграмами,
графіками,   схемами,   контурними  картами;  практичної,  зокрема
виконання різних видів експериментальних досліджень та  навчальних
проектів, робота з біологічними об’єктами, виготовлення виробів.

     При визначенні рівня навчальних досягнень учнів враховуються:

 • характеристики відповіді:      правильність,      логічність,
  обґрунтованість, цілісність;
 • якість знань;
 • сформованість загальнонавчальних  та   предметних   умінь   і
  навичок;
 • рівень володіння розумовими операціями:  вміння  аналізувати,
  синтезувати,  порівнювати,  класифікувати,  узагальнювати,  робити
  висновки тощо;
 • вміння виявляти  проблеми  та  розв’язувати  їх,  формулювати
  гіпотези;
 • самостійність оцінних суджень.

     4. Обов’язковому  оцінюванню  підлягають навчальні досягнення
учнів  з  предметів  інваріантної  складової   навчального   плану
закладу.

     У першому класі дається словесна характеристика знань,  умінь
і навичок  учнів.  У  наступних  класах оцінювання здійснюється за
12-бальною   системою  (шкалою)  і  його  результати  позначаються
цифрами  від  1  до 12.  За рішенням педагогічної ради навчального
закладу може надаватися словесна  характеристика  знань,  умінь  і
навичок учнів другого класу.

     У випадку невідповідності  рівня  навчальних  досягнень  учня
(учениці) цим Критеріям позначається “не атестований”.

     Особливості оцінювання   навчальних   досягнень    дітей    з
особливими  освітніми  потребами  здійснюється відповідно до вимог
чинного законодавства.

     5. Заклад  може  використовувати  інші   системи   оцінювання
навчальних  досягнень  учнів  за  погодженням з місцевими органами
управління освітою.  При цьому оцінки з  навчальних  предметів  за
семестри,   рік,   результати   державної   підсумкової  атестації
переводяться у бали відповідно до цих Критеріїв.

     До інших   систем   оцінювання  може  відноситися  рейтингова
система
,  яка сприяє формуванню ключових компетентностей і створює
можливості для:

 • підвищення мотивації учнів до самонавчання та самооцінювання;
 • розширення можливості  в індивідуальній підготовленості учнів
  на кожному етапі навчального процесу;
 • підвищення об’єктивності    оцінювання   не   лише   протягом
  навчального року, а й за весь період навчання;
 • градації значущості  балів,  які  отримують учні за виконання
  різних видів робіт (самостійна робота,  підсумкова робота,  творча
  робота,    олімпіади,    виставки,    конкурси    творчих   робіт,
  науково-дослідні  й  художні   проекти,   діяльність   в   органах
  учнівського самоврядування, у соціально-корисних проектах тощо).

     З метою оцінювання індивідуальних досягнень учнів  може  бути
використаний метод оцінювання портфоліо.

     Портфоліо –  це   накопичувальна   система   оцінювання,   що
передбачає  формування  уміння  учнів  ставити  цілі,  планувати і
організовувати власну  навчальну  діяльність;  накопичення  різних
видів  робіт,  які  засвідчують  рух  в  індивідуальному розвитку;
активну  участь  в  інтеграції  кількісних   і   якісних   оцінок;
підвищення ролі самооцінки.

     Таке оцінювання передбачає визначення критеріїв для включення
учнівських  напрацювань  до  портфоліо;  форми  подання матеріалу;
спланованість оцінного процесу;  елементи самооцінки з  боку  учня
тощо.

     Впровадження рейтингової   системи   оцінювання   та   методу
оцінювання  –  портфоліо  здійснюється  з урахуванням рекомендацій
МОНмолодьспорту.

 Директор департаменту загальної середньої
та дошкільної освіти                                                                              О.В.Єресько

                                      Додаток 1
до Критеріїв оцінювання
навчальних досягнень учнів
(вихованців) у системі
загальної середньої освіти

КРИТЕРІЇ
оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи

—————————————————————–

|Рівні навчальних|Бали|Загальні вимоги до знань, умінь і навичок |

|    досягнень   |    |                  учнів                   |

|—————-+—-+——————————————|

|  I. Початковий |  1 |Учні засвоїли знання у формі окремих      |

|                |    |фактів, елементарних уявлень              |

|                |—-+——————————————|

|                |  2 |Учні відтворюють незначну частину         |

|                |    |навчального матеріалу, володіють окремими |

|                |    |видами умінь на рівні копіювання зразка   |

|                |    |виконання певної навчальної дії           |

|                |—-+——————————————|

|                |  3 |Учні відтворюють незначну частину         |

|                |    |навчального матеріалу; з допомогою вчителя|

|                |    |виконують елементарні завдання, потребують|

|                |    |детального кількаразового їх пояснення    |

|—————-+—-+——————————————|

|  II. Середній  |  4 |Учні відтворюють частину навчального      |

|                |    |матеріалу у формі понять з допомогою      |

|                |    |вчителя, можуть повторити за зразком певну|

|                |    |операцію, дію                             |

|                |—-+——————————————|

|                |  5 |Учні відтворюють основний навчальний      |

|                |    |матеріал з допомогою вчителя, здатні з    |

|                |    |помилками й неточностями дати визначення  |

|                |    |понять                                    |

|                |—-+——————————————|

|                |  6 |Учні будують відповідь у засвоєній        |

|                |    |послідовності; виконують дії за зразком у |

|                |    |подібній ситуації; самостійно працюють зі |

|                |    |значною допомогою вчителя                 |

|—————-+—-+——————————————|

| III. Достатній |  7 |Учні володіють поняттями, відтворюють їх  |

|                |    |зміст, уміють наводити окремі власні      |

|                |    |приклади на підтвердження певних думок,   |

|                |    |частково контролюють власні навчальні дії |

|                |—-+——————————————|

|                |  8 |Учні вміють розпізнавати об’єкти, які     |

|                |    |визначаються засвоєними поняттями; під час|

|                |    |відповіді можуть відтворити засвоєний     |

|                |    |зміст в іншій послідовності, не змінюючи  |

|                |    |логічних зв’язків; володіють вміннями на  |

|                |    |рівні застосування способу діяльності за  |

|                |    |аналогією; самостійні роботи виконують з  |

|                |    |незначною допомогою вчителя; відповідають |

|                |    |логічно з окремими неточностями           |

|                |—-+——————————————|

|                |  9 |Учні добре володіють вивченим матеріалом, |

|                |    |застосовують знання в стандартних         |

|                |    |ситуаціях, володіють вміннями виконувати  |

|                |    |окремі етапи розв’язання проблеми і       |

|                |    |застосовують їх у співробітництві з       |

|                |    |учителем (частково-пошукова діяльність)   |

|—————-+—-+——————————————|

|  IV. Високий   | 10 |Учні володіють системою понять у межах,   |

|                |    |визначених навчальними програмами,        |

|                |    |встановлюють як внутрішньопонятійні, так  |

|                |    |і міжпонятійні зв’язки; вміють            |

|                |    |розпізнавати об’єкти, які охоплюються     |

|                |    |засвоєними поняттями різного рівня        |

|                |    |узагальнення; відповідь аргументують      |

|                |    |новими прикладами                         |

|                |—-+——————————————|

|                | 11 |Учні мають гнучкі знання в межах вимог    |

|                |    |навчальних програм, вміють застосовувати  |

|                |    |способи діяльності за аналогією і в нових |

|                |    |ситуаціях                                 |

|                |—-+——————————————|

|                | 12 |Учні мають системні, міцні знання в обсязі|

|                |    |та в межах вимог навчальних програм,      |

|                |    |усвідомлено використовують їх у           |

|                |    |стандартних та нестандартних ситуаціях;   |

|                |    |самостійні роботи виконують під           |

|                |    |опосередкованим керівництвом; виконують   |

|                |    |творчі завдання                           |

—————————————————————–

                                      Додаток 2
до Критеріїв оцінювання
навчальних досягнень учнів
(вихованців) у системі
загальної середньої освіти

КРИТЕРІЇ

оцінювання навчальних досягнень учнів основної й старшої школи

—————————————————————–

|Рівні навчальних|Бали|  Вимоги до знань, умінь і навичок учнів  |

|    досягнень   |    |                                          |

|—————-+—-+——————————————|

|  I. Початковий |  1 |Учні розрізняють об’єкти вивчення         |

|                |—-+——————————————|

|                |  2 |Учні відтворюють незначну частину         |

|                |    |навчального матеріалу, мають нечіткі      |

|                |    |уявлення про об’єкт вивчення              |

|                |—-+——————————————|

|                |  3 |Учні відтворюють частину навчального      |

|                |    |матеріалу; з допомогою вчителя виконують  |

|                |    |елементарні завдання                      |

|—————-+—-+——————————————|

|  II. Середній  |  4 |Учні з допомогою вчителя відтворюють      |

|                |    |основний навчальний матеріал, можуть      |

|                |    |повторити за зразком певну операцію, дію  |

|                |—-+——————————————|

|                |  5 |Учні відтворюють основний навчальний      |

|                |    |матеріал, здатні з помилками й            |

|                |    |неточностями дати визначення понять,      |

|                |    |сформулювати правило                      |

|                |—-+——————————————|

|                |  6 |Учні виявляють знання й розуміння основних|

|                |    |положень навчального матеріалу. Відповіді |

|                |    |їх правильні, але недостатньо осмислені.  |

|                |    |Вміють застосовувати знання при виконанні |

|                |    |завдань за зразком                        |

|—————-+—-+——————————————|

| III. Достатній |  7 |Учні правильно відтворюють навчальний     |

|                |    |матеріал, знають основоположні теорії і   |

|                |    |факти, вміють наводити окремі власні      |

|                |    |приклади на підтвердження певних думок,   |

|                |    |частково контролюють власні навчальні дії |

|                |—-+——————————————|

|                |  8 |Знання учнів є достатніми. Учні           |

|                |    |застосовують вивчений матеріал у          |

|                |    |стандартних ситуаціях, намагаються        |

|                |    |аналізувати, встановлювати найсуттєвіші   |

|                |    |зв’язки і залежність між явищами, фактами,|

|                |    |робити висновки, загалом контролюють      |

|                |    |власну діяльність. Відповіді їх логічні,  |

|                |    |хоч і мають неточності                    |

|                |—-+——————————————|

|                |  9 |Учні добре володіють вивченим матеріалом, |

|                |    |застосовують знання в стандартних         |

|                |    |ситуаціях, уміють аналізувати й           |

|                |    |систематизувати інформацію, використовують|

|                |    |загальновідомі докази із самостійною і    |

|                |    |правильною аргументацією                  |

|—————-+—-+——————————————|

|  IV. Високий   | 10 |Учні мають повні, глибокі знання, здатні  |

|                |    |використовувати їх у практичній           |

|                |    |діяльності, робити висновки, узагальнення |

|                |—-+——————————————|

|                | 11 |Учні мають гнучкі знання в межах вимог    |

|                |    |навчальних програм, аргументовано         |

|                |    |використовують їх у різних ситуаціях,     |

|                |    |уміють знаходити інформацію та            |

|                |    |аналізувати її, ставити і розв’язувати    |

|                |    |проблеми                                  |

|                |—-+——————————————|

|                | 12 |Учні мають системні, міцні знання в обсязі|

|                |    |та в межах вимог навчальних програм,      |

|                |    |усвідомлено використовують їх у           |

|                |    |стандартних та нестандартних ситуаціях.   |

|                |    |Уміють самостійно аналізувати, оцінювати, |

|                |    |узагальнювати опанований матеріал,        |

|                |    |самостійно користуватися джерелами        |

|                |    |інформації, приймати рішення              |

 

Приєднані документи
Переглядів: 528
Дата публікації: 13:34 13.10.2021
Директор

Головко Любов Романівна

Анонс подій
Подій не заплановано
Інформація для випускників
Енергоефективність та енергозбереження
Замовлення підручників
Всеукраїнська школа онлайн
Важливо!
Пошук